Statut

Temeljni akt društva:

Na osnovi 33. člena Zakona o društvih (Ur. list RS štev. 60/95) je bil dne 20.04.1997 na občnem zboru Društva Fotografskih delavcev Slovenije sprejet nov dopolnjen temeljni akt

STATUT

Društvo fotografov Slovenije

kratica: DFS

Na osnovi 33. člena Zakona o društvih (Ur. list RS štev. 60/95) je dne 20.4.1997 na občnem zboru Društva fotografskih delavcev Slovenije sprejet nov dopolnjen akt STATUT DRUšTVA FOTOGRAFOV SLOVENIJE, kratica DFS. Statut je registriran pri Upravni enoti Ljubljana pod zaporedno številko 850.

1.člen
IME IN SEDEŽ

Ime društva je: Društvo fotografov Slovenije (kratica DFS)
Sedež društva: (točen naslov) Tržaška 2, Ljubljana
Društvo ima svoj grafični znak (logotip) in pečat. Pečat je pravokotne oblike 20 x 22 mm. V zgornjem delu je napis DFS. V sredini je fotografski simbol Iris. Okoli je izpisan naziv Društvo fotografov Slovenije.
številka transakcijskega računa društva je 02010-0015964808

2. člen
NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI

Društvo fotografov Slovenije DFS v nadaljnjem besedilu “društvo” je strokovno, nepridobitno, prostovoljno in samostojno združenje, katerega namen je omogočiti članom, da izražajo, oblikujejo in uresničujejo svoje posebne interese in cilje s področja razvoja poklicne fotografije in njene kulturne dediščine.
Namen in cilji društva so:
– razvoj in uveljavitev poklicne fotografije v Sloveniji,
– dopolnilno strokovno izobraževanje v fotografiji, sodelovanje pri razvoju znanosti in tehnologije, izmenjava izkušenj, tehničnih dosežkov v državi in tujini,
– vzpodbujanje razvoja in razvijanje ustvarjalne iniciative članov,
– zaščita avtorskih pravic in obrtne dejavnosti,
– izdajateljska dejavnost strokovne fotografske literature v skladu s predpisi.

Društvo bo v ta namen gojilo zlasti naslednje dejavnosti:
– izobraževanje naših članov z rednimi mesečnimi predavanji ter seminarji doma in v tujini,
– organiziranje skupnih in posameznih fotografskih razstav,
– ohranjanje in odkrivanje fotografske kulturne dediščine na slovenskem z vsakoletno prireditvijo Foto Antika,
– sodelovanje s srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo pri oblikovanju učnih programov naših bodočih novih kadrov,
– v sodelovanju z Ljubljanskim sejmom organiziranje bienalnega sejma FOTOSTIK,
– izdajanje fotografske revije FOTOBILTEN v skladu z veljavnimi predpisi,
– komuniciranje z javnostmi in mediji za obveščanje javnosti,
– strokovno svetovanje v fotografski stroki.
Delo društva je javno.

3. člen
ČLANSTVO

Član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki sprejme status društva in je pripravljena prispevati k uresničevanju ciljev društva. Pogoji in predpostavke za članstvo v društvu so:
– da je državljan ali rezident Republike Slovenije,
– da je končal fotografsko šolo, ki jo prizna Republika Slovenija ali
– da se poklicno ukvarja na področju fotografije,
– da podpiše pristopnico za včlanjanje v društvo in
– da redno plačuje članarino.

O sprejemanju člana v društvo odloča upravni odbor na svoji redni seji in pismeno obvesti kandidata o svoji odločitvi.
Člani društva imajo članske izkaznice.
Kolektivni član društva je kot pokrovitelj lahko tudi pravna oseba, ki društvu materialno ali kako drugače pomaga, katere glavna dejavnost je povezana s področjem fotografske stroke. Pravice in dolžnosti ureja pravilnik društva o kolektivnih članih društva.

Pravice in dolžnosti rednih članov društva so, da:
– aktivno sodelujejo pri delu društva,
– volijo ali so izvoljeni v organe in druga delovna telesa društva,
– so obveščeni o delu društva in delu njegovih organov,
– dajejo predloge, zamisli in pripombe na delo,
– plačujejo članarino,
– uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
– spoštujejo status in sklepe organov društva,
– ohranjajo in dvigujejo ugled društva.

Naziv častnega člana društva lahko dobi član ali nečlan društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva ali izredno pomembne zasluge pri doseganju ciljev društva ali fotografske stroke. Naziv častnega člana podeljuje Skupščina društva na predlog upravnega odbora društva.

4. člen
PRENEHANJE ČLANSTVA

Član lahko s priporočenim pismom, naslovljenim na upravni odbor društva, odpove s trimesečnim odpovednim rokom članstvo v društvu s koncem vsakega leta na lastno željo. Z dnem izstopa člana iz društva članu ugasnejo vsi zahtevki do društva.
Upravni odbor društva lahko izključi člana, če je ta škodoval društvu ali njegovemu ugledu. Zoper sklep upravnega odbora društva ima izključeni član pravico do pritožbe na skupščino društva, ki o pritožbi dokončno odloči. Upravni odbor društva lahko poda v slučaju kršitev pravil društva zoper člana predlog častnemu razsodišču.
Član, ki mu je članstvo v društvu prenehalo, je dolžan izpolniti do društva vse obveznosti, ki so mu nastale do dneva iztopa ali izključitve.

 5. člen
ORGANI DRUŠTVA

Organi društva so:
– Skupščina članov društva
– Upravni odbor društva
– Nadzorni odbor društva
– Častno razsodišče
– Strokovni odbori in komisije

6. člen
UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

 Upravni odbor društva je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema skupščinama po programu in sklepih sprejetih na skupščini.
Upravni odbor društva ima pet do sedem članov, in sicer:
– predsednika
– podpredsednika
– enega do tri člane upravnega odbora društva
– tajnika in
-blagajnika.

Zakoniti zastopnik društva je predsednik društva, ki je istočasno tudi predsednik upravnega odbora društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
Člane upravnega odbora društva izvoli in imenuje Skupščina članov društva za dobo štirih let. Ti so lahko ponovno izvoljeni.
Upravni odbor društva vodi posle društva tudi po poteku mandata, dokler ni izvoljen nov upravni odbor društva.
Seje upravnega odbora društva skliče predsednik društva ali v izrednih primerih najmanj trije člani upravnega odbora društva. Na seji morajo biti prisotni najmanj štirje člani upravnega odbora društva. Upravni odbor društva odloča z večino glasov vseh članov upravnega odbora društva.
Upravni odbor društva sprejme svoj poslovnik dela.
Skupščina članov društva lahko zamenja upravni odbor društva ali posamezne njene člane tudi pred potekom mandata.

Pristojnosti in naloge Upravnega odbora društva so predvsem naslednje:
– izvaja sklepe in priporočila Skupščine članov društva,
– upravlja s premoženjem društva,
– pripravlja predloge programov dela društva in drugih gradiv za Skupščino članov društva,
– oblikuje navodila in smernice za delo predsednika društva,
– predlaga Skupščini članov društva v sprejem letno poročilo o poslovanju društva, imenuje strokovne odbore in komisije in sprejema poslovnike delovanja teh organov,
– predlaga Skupščini članov društva za imenovanje člane častnega razsodišča in
– nadzoruje vodenje poslov društva.

7. člen
STALNI ALI OBČASNI ODBORI (KOMISIJE)

 Skupščina lahko imenuje za realizacijo posameznih nalog strokovne odbore ali komisije, ki delujejo na osnovi poslovnikov, ki jih sprejema upravni odbor društva. Odbor – komisija mora na svoje seje povabiti predstavnika upravnega odbora društva. Odbori – komisije sprejemajo sklepe v okviru pristojnosti, ki mu jih dodeli upravni odbor društva, soglasno s poslovnikom.

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela skupin članov društva, ki je organizirano po internih pravili na osnovi posebnih strokovnih interesov in ciljev delovanja. Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom – pravili društva.

 8. člen
SKUPŠČINA ČLANOV

 Skupščina članov je najvišji organ društva.
Skupščino sestavljajo vsi člani društva.
Skupščina mora biti sklicana najmanj enkrat letno in sicer v prvem četrtletju vsakega koledarskega leta.
Skupščino skliče predsednik društva z navadno pošto najmanj 10 dni pred dnevom zasedanja skupščine.

Redna letna skupščina ima sledeče naloge:
– sprejema statut – pravila društva in spremembe ter dopolnitve pravil ter drugih aktov,
– potrdi poročilo o delu, poslovno in blagajniško poročilo za preteklo leto,
– voli in imenuje upravni odbor društva in ji daje razrešnico,
– določa članarino in način plačecanja,
– voli, imenuje in razrešuje člane častnega razsodišča društva in nadzorni odbor,
– odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora društva o izključitvi in sklepe častnega razsodišča in nadzornega odbora,
– sprejema program dela društva in finančni načrt,
– odloča o vljučevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
– s posebnim dodatkom k temeljnemu aktu društva uredi pravice in dolžnosti simpatizerjev in častnih članov društva,
– sklepa o prenehanju društva,
– odloča o drugih zadevah v skladu s cilji in nalogami društva.

Sklepi skupščine morajo biti protokolirani in podpisani od predsedujočega zasedanja in predsednika upravnega odbora društva.
Skupščina izvoli na začetku vsakega zasedanja predsedujočega zasedanja in delovno predsedstvo. Upravni odbor društva mora zagotoviti za vsako zasedanje skupščine zapisnikarja.
Skupščina glasuje javno in odloča z večino glasov prisotnih članov, statut – pravila društva pa z dvotretjinsko večino vseh članov, v primeru nesklepčnosti pa po postopku iz 11. člena.
Predsedujoči skupščine ali najmanj pet članov skupščine imajo pravico, da zahtevajo o posamezni zadevi tajno glasovanje.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov.
Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članov.

 9. člen
IZREDNA SKUPŠČINA

 Upravni odbor društva mora sklicati po potrebi izredno skupščino. Izredno skupščino pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 10 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi za katero je bila sklicana.

Upravni odbor društva mora sklicati izredno skupščino, če ji tako zahtevo pisno predloži najmanj deset članov društva.

10. člen
NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

Nadzorni odbor sestoji iz treh članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora. Člane voli skupščina za dobo petih let. Skupščina društva lahko odpokliče nadzorni odbor ali posamezne njegove člane tudi pred potekom mandata, v kolikor se izkaže, da ne izpolnjuje svojih nalog.
Naloge nadzornega odbora so, da:
– nadzira finančno poslovanje društva,
– nadzira delo upravnega odbora in posameznih njegovih članov,
– opravlja ostale naloge, ki mu jih naloži s svojim sklepom skupščina društva.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Sklepi so veljavno sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora.

11. člen
ČASTNO RAZSODIŠČE

 Če član društva krši statut društva, sklepe upravnega odbora društva ali skupščine ali škoduje ugledu društva, lahko upravni odbor društva skliče častno razsodišče. Častno razsodišče sestoji iz predsednika in dveh članov razsodišča. Predsednika, dva člana in dva namestnika častnega razsodišča izvoli skupščina za dobo štirih let.
Častno razsodišče mora izreči kazen ukora ali pogojne izključitve. Če je izrečena kazen pogojne izključitve, kaznovanemu članu miruje eno leto članstvo v društvu, po preteku enega leta pa se častno razsodišče ponovno sestane v isti zadevi in odloči, ali se član izključi iz društva ali pa ostane v društvu.
Proti sklepu častnega razsodišča lahko prizadeti član vloži pritožbo na Skupščino članov.

 12. člen
SPREMEMBE PRAVIL

 Zahtevek za spremembo statuta – pravil lahko da upravni odbor društva ali najmanj deset članov društva. Zahtevku se ugodi, če se s predlogom strinja na skupščini najmanj dve tretjini navzočih članov.
Zastopnik društva mora o spremembi obvestiti pristojni upravni organ.

 13. člen
PREDSEDNIK DRUŠTVA

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 4 let.
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

TAJNIK DRUŠTVA

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli skupščina za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren skupščini.

 14. člen
FINANCIRANJE DRUŠTVA

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:
– s članarino na osnovi sklepa Skupščine društva,
– iz naslova materialnih pravic iz dejavnosti društva,
– z darili in volili,
– s prispevki donatorjev,
– iz javnih sredstev in
– iz drugih virov.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti in namenov ter nalog društva, za katere je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med njihove člane je nična.

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.
Društvo ima svoj žiro račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet.

Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančno materialnem poslovanju v skladu z računovodskim standardom za društva, ki ga je sprejela pooblaščena organizacija.

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo sprejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

 15. člen
PRENEHANJE DRUŠTVA

 Društvo preneha z delom:
– če se število članov zniža pod deset
– če tako odloči Skupščina članov
– po samem zakonu.
Skupščina je pristojna za sprejem sklepa o razpustitvi društva, če sta na njej prisotna najmanj dve tretjini vseh članov društva. Če skupščina s tako točko dnevnega reda ni sklepčna, mora upravni odbor društva sklicati ponovljeno zasedanje skupščine z isto točko dnevnega reda v roku trideset dni, ki je sklepčna ne glede na število prisotnih in odloča z navadno večino prisotnih članov.

Ob dokončnem prenehanju dela društva se premoženje društva prenese na po dejavnosti sorodno društvo.
Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

Zastopnik društva mora v 30 dneh o prenehanju obvestiti pristojni organ.

16. člen
REšEVANJE SPOROV

Za reševanje sporov, ki bi nastali med društvom in njegovimi člani je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 17. člen
KONČNE DOLOČBE

 Ta statut – pravila je sprejelo društvo na skupščini dne 20.04.1997 in so pričela veljati naslednji dan, to je 21.04.1997.
Predmetni statut – pravila društva bo društvo dostavilo pristojnemu upravnemu organu skladno z določili zakona o registraciji društva.
S sprejetjem teh pravil neha veljati Statut društva, ki ga je isto društvo sprejelo na občnem zboru društva dne 17.05.1976.